MTÜ MOTOWORKS RACING TEAM PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing MotoWorks Racing Team (edaspidi ühing) on määramata ajaks asutatud füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis on loodud oma liikmete tahte ja huvide kohaselt põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing MotoWorks Racing Team
1.3. Ühingu asukoht ja tegevuspiirkond on Eesti Vabariik, Harjumaa, Saue vald
1.4. Ühing on juriidiline isik, tal on oma vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika, tal
on õigus avada ja sulgeda arveid krediidiasutustes.
1.5. Oma tegevuses juhindub ühing mittetulundusühingute seadusest, Eesti Vabariigi
õigusaktidest, vabaühenduste eetikakoodeksist (www.ngo.ee/eetikakoodeks) ja ühingu
põhikirjast.
1.6. Oma õiguste teostamiseks on ühingul õigus pöörduda riigiasutustesse, kohaliku
omavalitsusorgani- või kohtu poole.

2. ÜHINGU EESMÄRK
Mittetulundusühing MotoWorks Racing Team eesmärgiks on klubi liikmete ja teiste huviliste ühistest avalikest huvidest ja heategevuslikest eesmärkidest lähtudes sportimiseks ning vaba aja veetmiseks tingimuste loomine, motospordi, üldfüüsilistreeningute ja teiste spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ning kehalise aktiivsuse tõstmine, samuti ühiskonna keskkonnaalase ja sotsiaalse teadlikkuse ning aktiivsuse tõstmine läbi koostööle orienteeritud tegevuste.
Oma põhikirjalise eesmärgi elluviimiseks ÜHING:
2.1. Koondab ja ühendab spordist, selle arendamisest ja toetamisest huvitatud inimesi ning kaasab neid klubi tegevusse;
2.2. Arendab oma tegevuse toetamiseks aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi; osaleb alaliidu ja teiste organisatsioonide poolt korraldatud üritustel;
2.3. Korraldab oma liikmete ja teiste huviliste sportlikku tegevust, organiseerib ise ja osaleb teiste organisatsioonide poolt korraldatud võistlustel, koostab klubisiseseid
edetabeleid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale ja palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi, treenerid ja toetajaid;
2.4. Korraldab oma klubi noor-, tipp-, harrastus ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest; korraldab treeninglaagreid ja osaleb teiste korraldatud laagrites;
2.5. On vahendajaks klubi liikmete ja riigi, omavalitsuse ning alaliidu vahel ning koostööpartneriks spordiga tegelevatele klubidele, seltsidele ja liitudele, riigiasutustele, kohalikule omavalitsusele, äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele ning üksikisikutele nii kodu- kui ka välismaal;
2.6. Korraldab klubi liikmetele ja teistele huvilistele koolitust ning võimaldab neil osaleda teiste organisatsioonide poolt korraldatavates koolitusprogrammides, seminaridel;
2.7. Autasustab ja stimuleerib klubi tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt klubi juhatuse poolt kehtestatud tingimustele ja korrale, moodustab oma tegevuse materiaalseks kindlustamiseks sihtasutusi ja soodustab spordiliikumise toetamiseks loodavate iseseisvate üksuste moodustamist;
2.8. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;
2.9 Arendab koostööd teiste spordiga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohalike omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal orienteerumise edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.10. Loob kõikvõimalike sidemeid ja sõlmib lepinguid ühingu huvides nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega.
2.11. Teadvustab oma tegevusest teisi organisatsioone ja võib astuda nende liikmeks ning asutada teiste mittetulundusühingutega liite.
2.12. Edendab muud üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevust, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.

3. ÜHINGU LIIKMED
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu põhikirja
ja juhatuse otsuseid.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise tingimused sätestab juhatus ning liikmseks arvatakse kirjaliku avalduse alusel taotluse esitanu ja liikmemaksu tasunud isikud.
3.3. Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.4. Üldkoosolekul on õigus välja arvata ühingust liikme, kes ei täida ühingu põhikirja või kelle teod ei vasta ühingu eesmärkidele ja tekitavad ühingule moraalset või materiaalset kahju.
3.5. Ühingu liikmetel ei ole õigusi ühingu varale v.a p.8.4 kehtestatud korral.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
4.1.1. Osaleda üldkoosolekul ja hääletada üldkoosoleku otsuste üle.
4.1.2. Valida ja olla valitud ühingu juhatusse.
4.1.3. Kasutada ühingu varasid ja sümboolikat juhatuse poolt kehtestatud korras.
4.1.4. Võtta osa ühingu korraldatud üritustest.
4.1.5. Kasutada ühingu liikmetele määratud soodustusi.
4.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
4.2.1. Täita ühingu põhikirja, juhatuse otsuseid ja korraldusi.
4.2.2. Tasuda ühingus kehtestatud liikmemaksu.
4.2.3. Hoida ühingu vara ja mitte kahjustada ühingu mainet oma tegevusega.
4.3. Ühingu liikmed pole ühingu kohustuste täitmise eest varaliselt vastutavad

5. ÜHINGU JUHTIMINE
5.1. Ühingu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek, kes:
5.1.1. Võtab vastu ühingu põhikirja ja teeb selles muudatusi.
5.1.2. Määrab kindlaks ühingu tegevuse põhisuunad ja eelarve prioriteedid.
5.1.3. Määrab tegevuse juhtimiseks juhatuse ning kutsub vajadusel nad tagasi.
5.1.4. Määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning liikmete soodustused.
5.1.5. Kinnitab ühingu bilansi ja majandusaasta aruande.
5.1.6. Otsustab ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise.
5.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
5.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku 1/10 liikmete või revidendi nõudmisel.
5.4. Üldkoosolekut juhatab juhatuse liige või juhatuse esimees.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub
juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem 2 nädala ja kõige hiljem 3 kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
5.6. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.
5.7. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
5.8. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumisele teate saatmist.
5.9. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
5.10. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
5.11. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.
5.12. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamuse teel. Häälte võrdsuse korral otsustab koosoleku juhataja hääl.
5.13. Hääletamise korra kinnitab ja otsused protokollib üldkoosoleku poolt määratud isik.
5.14. Ühingu tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek kuni 3-liikmelise juhatuse viieks aastaks.
5.15. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd ja esindab ühingut kõikides õigustoimingutes.
5.16. Juhatus võib määrata palgalise tegevjuhi, kes organiseerib ühingu igapäevast tööd
5.17. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kvartalis ja protokollitakse vastavasisulise otsustena.
5.18. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest ja otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusel. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

6. VARA TEKKIMINE, KASUTAMISE- JA KÄSUTAMISE KORD
6.1. Ühingu vara moodustub:
6.1.1. Ühingu liikmete liikmemaksudest.
6.1.2. Varalistest annetustest ja –eraldistest.
6.1.3. Tulust, mida saadakse ühingu majandustegevusest ja ürituste korraldamisest
6.1.4. Sponsorite-, fondide- ja teiste organisatsioonide toetusest
6.1.5. Muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks
6.2. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu eesmärkide
saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega
6.3. Ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määrab juhatus.
6.4. Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
6.5. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varalise kohustuste eest
6.6. Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust liikmete varalise kohustuste eest v.a. juhul kui varaline kahju on tekitatud ühingule tahtlikult konkreetse liikme poolt.
6.7. Ühing võib kasutada oma tulusid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
7.1. Ühingu raamatupidamise korraldab ühingu juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale raamatupidamise tavale.
7.2. Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas.
7.3. Üldkoosolek valib revidendi tähtajaliselt
7.4. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7.5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
8.1. Ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest.
8.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega ettenähtud korras.
8.3. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui ei ole üldkoosoleku poolt otsustatud teisiti.
8.4. Ühingu likvideerijad lõpetavad ühingu toimingud, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad nõuetest üle jäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori asutuse valdusesse.

Põhikiri on vastu võetud 26.02.2019.a.